KIES HIER UW AUTO
Lichtmetaal / staal
Automerk
Automodel
Uitvoering

ZOEKEN

Voorwaarden Velgen.eu

Lid 1: Algemeen

1.1
Op alle aanbiedingen en prijzen en vermeldingen op de website van Velgen.eu zijn de navolgende betalingsvoorwaarden en leveringsvoorwaarden van toepassing.

1.2.
Naast deze algemene voorwaarden kan Velgen.eu aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

1.3.
De hierin vermelde voorwaarden prevaleren te allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn met of afwijken van de voorwaarden van Velgen.eu

Lid 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1.
De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst bij Velgen.eu van een orderbevestiging via e-mail, internet, telefonisch of anderszins.

2.2.
Velgen.eu heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Lid 3: Offertes

3.1.
De prijsvermeldingen van Velgen.eu zijn geen offerte.

3.2.
Offertes worden uitsluitend op speciaal verzoek afgegeven en hebben een geldigheidsduur van 21 dagen tenzij anders is aangegeven.

3.3.
Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven.

Lid 4: Aanbiedingen

4.1.
Alle vermelde aanbiedingen op de website van Velgen.eu gelden zolang deze op voorraad zijn.

4.2.
Velgen.eu behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen.

Lid 5: Prijzen

5.1.
Alle prijzen op de website van Velgen.eu zijn inclusief 21% BTW.

5.2.
Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Velgen.eu onder voorbehoud van type of drukfouten. Velgen.eu heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is.

5.3.
De producten van Velgen.eu worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.

Lid 6: Afbeeldingen van velgen / banden en verdere zaken

6.1.
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen in beginsel geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding van een overeenkomst zijn.

Lid 7: Betaling

7.1.
Hoofdregel is dat de levering plaats zal vinden nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden met iDEAL, PayPal, Credit Card (Visa, MasterCard), bankoverboekingen, Mister Cash (België), Giropay (Duitsland), Carte Bleue (Frankrijk), Maestro, betaalsysteem DIRECTebanking of onder rembours.

7.2.
In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Lid 8: Verzending

8.1.
De producten worden verzonden voor risico van Velgen.eu. De koper draagt het risico voor de producten van het ogenblik af waarop zij aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

8.2.
De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten door TPG post / GLS koeriersdienst opgeslagen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper als na te melden.

8.3.
Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar Velgen.eu, eventueel na opslag bij TPG post / koeriersdienst.

8.4.
In geval de koper zonder rechtsgeldige annulering een bestelde rembourszending geweigerd heeft in ontvangst te nemen of 2 weken niet heeft afgehaald van de door TPG post of koeriersdienst op te geven opslagplaats, zal Velgen.eu de koper een factuur sturen van de door Velgen.eu gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten evenals mogelijke waardevermindering. Deze kosten bedragen 18% van de hoofdsom met een minimum van €50,- . Velgen.eu is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven.

Lid 9: Levering

9.1.
Bij betaling op factuur, middels ontvangst van de koopsom op onze rekening dan wel onder rembours, vindt levering plaats middels verzending van uw bestelling binnen zeven werkdagen. Mocht de levertijd de zeven werkdagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging.

9.2.
De opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen en dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. De maximale levertijd 30 dagen bedraagt tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is zal Velgen.eu de consument hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort te worden.

Lid 10: Garantie en conformiteit

10.1.
Velgen.eu staat in voor een hoge kwaliteit van de door haar verleende diensten en voor de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

10.2.
Velgen.eu staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10.3.
De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten afhankelijk van het merk en type te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving en dient ze op eigen kosten in de originele verpakking met de factuur te retourneren naar Velgen.eu of een daartoe aangewezen reparatie servicecenter. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van aan Velgen.eu verwijtbare defecten, zullen deze gebreken kosteloos worden verholpen.

10.4.
Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening.

10.5.
Een door Velgen.eu, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

10.6.
De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

10.6.1: indien de koper de producten heeft verwaarloosd.
10.6.2: indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Velgen.eu zijn verricht.
10.6.3: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde montage, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
10.6.4: bij beschadiging door inwerken van zaken als pekel en zouten, veelal voorkomend in winterse omstandigheden
10.6.5: indien het product niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
10.6.6: indien het product wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
10.6.7: indien de koper de producten op andere wijze heeft veronachtzaamd.

Lid 11: Eigendomsvoorbehoud

11.1.
De eigendom van geleverde producten door Velgen.eu wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

Lid 12: Handelsmerk

12.1.
De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Velgen.eu afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Elke wijziging, hoe dan ook, doet de garantie vervallen.

Lid 13: Aansprakelijkheids-beperking

13.1.
Velgen.eu aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere producten van koper of van derden welke direct of indirect veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product.

13.2.
Velgen.eu is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten welke is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, niet juist gebruik of gebruik buiten de specificaties.

13.3.
Verder aanvaardt Velgen.eu geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, ontstaan door onverantwoordelijk of onveilig gebruik tijdens het gebruik, in welke vorm dan ook en rijdend of stilstaan van de auto.

Lid 14: Overmacht

14.1.
Indien Velgen.eu door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

14.2.
Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachts-situatie dit rechtvaardigt.

14.3.
In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als Velgen.eu als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

14.4.
Velgen.eu zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Lid 15: Ontbinding

15.1.
Indien de koper zijn verplichtingen jegens Velgen.eu niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Velgen.eu te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

15.2.
In gevallen onder 1 genoemd, heeft Velgen.eu het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden of gebruik te maken van het bepaalde in Lid 11.

15.3.
Velgen.eu is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen.

15.4.
In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Velgen.eu schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

15.5.
De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

15.6.
In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Velgen.eu verrichte prestaties, en heeft Velgen.eu onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

15.7.
Bij een ontbinding van een bestelling waarbij stalen velgen zijn besteld, zullen er annuleringskosten van 50 euro in rekening worden gebracht.

15.8.
Ten aanzien van de wet Koop op afstand geldt voor particuliere afnemers dat zij een wettelijk gereguleerde afkoelingsperiode van 7 werkdagen mogen gebruiken om ongebruikte en in onberispelijke verkoopbare staat afgenomen producten te kunnen retourneren en het volledige aanschafbedrag dan door Velgen.eu wordt terugbetaald. Lees hier meer over retouneren.

Lid 16: Toepasselijk recht

16.1.
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Bij geschillen zullen beide partijen zich wenden tot de Rechtbank te Den Bosch, c.q. het kantongerecht te Eindhoven.

Lid 17: Overige kenmerken

17.1.
U kunt deze algemene voorwaarden ook altijd op papier aanvragen bij Velgen.eu

17.2.
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met ons.